Chức năng nhiệm vụ

Đăng vào 05/04/2019

Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ

- Quy chế tổ chức ​​và hoạt động của Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm

Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Giám đốc...