Phong trào thi đua tạo động lực phát triển cho ngành Khoa học và Công nghệ

Đăng vào 28/10/2020

Phát động phong trào thi đua tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Bộ KH&CN, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh, cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, làm tốt hơn nữa công tác khen thưởng để phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực mạnh mẽ trong hoạt động của Bộ KH&CN

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, nhiều năm qua, công tác thi đua khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nề nếp, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát động Phong trào thi đua trong toàn Bộ KH&CN. 

Giai đoạn 2016-2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được củng cố, hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thực hiện thống nhất, đồng bộ trong Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã phát động các phong trào thi đua, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng tích cực hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động bằng các phong trào thi đua cụ thể như: “Đưa khoa học và công nghệ về nông thôn”; “Khoa học và công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp”. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 cũng được triển khai đồng bộ, lan tỏa tới toàn bộ các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ.

Từ những phong trào thi đua này, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, là biểu hiện sinh động và tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, phát huy sức mạnh và sức sáng tạo của con người Việt Nam; tạo động lực mạnh mẽ và góp phần thiết thực vào phát triển ngành khoa học và công nghệ cả nước. Với các thành tích đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã vinh dự được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất lần 2 năm 2019; Bằng khen của Thủ tướng các năm: 2016, 2018 và 2019.

“Các thế hệ cán bộ, công chức Bộ KH&CN đã phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp của Bộ, tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. 

 

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2 thuộc Tổng cục TCĐLCL và 3 đơn vị  thuộc Bộ KH&CN nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong bài phát biểu phát động phong trào thi đua trong toàn Bộ với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, Đổi mới sáng tạo, hiệu quả”, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng để phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực mạnh mẽ trong hoạt động của Bộ KH&CN.

Thứ Nhất, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng.

Thứ Hai, tiếp tục triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động bằng các phong trào thi đua cụ thể, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, làm cho công tác thi đua thực sự trở thành động lực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Thứ Ba, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ và của các đơn vị, bảo đảm thiết thực và hiệu quả; chú trọng hướng vào giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc trong các lĩnh vực công tác của Bộ.

Thứ Tư, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai.

Thứ Năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản về thi đua, khen thưởng, tạo hành lang pháp lý thống nhất trong Bộ Khoa học và Công nghệ nói riêng, lĩnh vực KH&CN nói chung.

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Bộ KH&CN được tổ chức này 26/10/2020 với sự tham dự của 400 đại biểu. 

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cũng yêu cầu sau Đại hội, Thủ trưởng các đơn vị, Khối trưởng các Khối thi đua căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, đặc thù của khối thi đua để cụ thể hóa Chủ đề thi đua bằng các phong trào thi đua thiết thực, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KH&CN giai đoạn 2021-2025.

Liên kết nguồn tin: http://vietq.vn/phong-trao-thi-dua-tao-dong-luc-phat-trien-cho-nganh-khoa-hoc-va-cong-nghe-d180018.html


Tin khác

Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Giám đốc...